Đánh giá kỹ thuật ISO 17025: Những nội dung cơ bản bạn cần lưu ý

Sơ đồ Đánh giá nội bộ kỹ thuật ISO 17025

Đánh giá kỹ thuật ISO 17025 là một trong những yêu cầu quan trọng nếu như tổ chức của bạn đang quan tâm tới tiêu chuẩn này. Các phòng thí nghiệm bắt buộc phải thực hiện đánh giá nội bộ kỹ thuật khi được đánh giá theo ISO 17025. Điều này liên quan đến việc đánh giá các hoạt động quản lý và kỹ thuật để xác định các lỗ hổng và thúc đẩy các cải tiến. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quán về kỹ thuật đánh kỹ thuật khác nhau. Đồng thời bao gồm cả các yêu cầu kỹ thuật được nhắc tới trong ba loại đánh giá kỹ thuật.

Đánh giá yêu cầu kỹ thuật có khác đánh giá yêu cầu quản lý không?

Kỹ năng đánh giá chung và có hiểu biết đầy đủ về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Chính là điều quan trọng đối với đánh giá kỹ thuật và quản lý. Điều này sẽ đảm bảo quy trình đánh giá không bị thiên vị và đáp ứng đúng mục đích. Chuyên viên đánh giá kỹ thuật cần độc lập, tinh ý và nhạy bén.

Đồng thời tuân theo đúng quy trình, thủ tục và thông tin văn bản dựa trên các tiêu chí đánh giá cụ thể. Các nguyên tắc đánh giá của ISO 19011 áp dụng cho cả hai: ví dụ: áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng về các phát hiện. Ngoài ra, chuyên viên đánh giá kỹ thuật phải có kiến ​​thức kỹ thuật tốt về hoạt động kỹ thuật cụ thể được đánh giá. Đây có thể là một quy trình (ví dụ: lấy mẫu) hoặc kỹ thuật phương pháp (ví dụ, HPLC).

Ba loại đánh giá nội bộ kỹ thuật ISO 17025

Có ba loại đánh giá kỹ thuật được sử dụng để đánh giá năng lực kỹ thuật: chứng kiến, dọc và ngang.

Sơ đồ Đánh giá nội bộ kỹ thuật ISO 17025

Sơ đồ Đánh giá nội bộ kỹ thuật ISO 17025

Chứng kiến

Bao gồm việc quan sát một bên, đánh giá thực hiện một hoạt động cụ thể. => Ví dụ: Dùng một phương pháp thử nghiệm cụ thể và đánh giá mức độ tuân thủ. Đánh giá viên sẽ được cung cáp PP thử nghiệm bằng văn bản để đánh giá.

Trong quá trình đánh giá chứng kiến, chuyên viên đánh giá nội bộ kỹ thuật sẽ tuân thủ các điều khoản hiện hành. Nhưng các điều khoản này phải liên quan đến việc chứng kiến cụ thể =>Ví dụ: Hồ sơ đào tạo của bên đánh giá chứng kiến mới được đánh giá đối với hoạt động cụ thể.

Đánh giá kỹ thuật ISO 17025 dọc

Đánh giá kỹ thuật ISO 17025 theo chiều dọc bao gồm việc lựa chọn một báo cáo hoặc kết quả được báo cáo. Nhưng chỉ đối với các hoạt động cụ thể phòng thí nghiệm. Từ đó sẽ đi tới điểm báo cáo kết quả cụ thể. Đánh giá viên sẽ làm việc lùi lại một cách có hệ thống. Bắt đầu từ đăng ký mẫu cụ thể (hoặc lấy mẫu, nếu có). Hoặc chuyển tiếp từ đăng ký mẫu.

Đánh giá ngang

Đánh giá kỹ thuật ISO 17025 dọc dựa trên tất cả phương pháp hoạt đọng thử nghiệm trong phạm vị được công nhận. => Ví dụ: kiểm soát môi trường (điều 7.7) hoặc năng lực kỹ thuật nhân sự (điều 6.2). Đánh giá theo chiều ngang có thể liên quan tới 1 hoặc tất cả các điều khoản kỹ thuật. Việc đánh giá sẽ thực hiện trên cơ sở lấy mẫu. Điều này có nghĩa: Các yêu cầu như điều 6.2, tài liệu chính như quy trình, sơ đồ đào tạo và mẫu  biểu được đánh giá. Nhưng không phải mọi hồ sơ đào tạo nhân sự sẽ được đưa vào. Mặc dù vậy, những người được chọn sẽ được đánh giá qua tất cả các hoạt động đào tạo.

Thực hiện đánh giá nội bộ kỹ thuật ISO 17025

Đánh giá kỹ thuật ISO 17025 bao gồm một quá trình. Nó sử dụng cách tiếp cận dựa trên kết quả hoạt động. Đồng thời sử dụng các kỹ thuật phù hợp để thu thập, xác minh thông tin được cung cấp. Các quan sát tài liệu và ghi lại các phát hiện đánh giá dựa trên tiêu chí đánh giá kỹ thuật ISO 17025. Đánh giá viên bắt buộc phải có khả năng đánh giá. Liệu phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro của phòng thí nghiệm có tạo ra kết quả hợp lệ cho khách hàng. Và đáp ứng được các yêu của ISO 17025 về năng lực kỹ thuật hay không.

Các kỹ thuật đánh giá nội bộ bao gồm việc sử dụng danh sách kiểm tra, xem xét tài liệu, đặt câu hỏi và lắng nghe trong khi phỏng vấn và chứng kiến ​​các hoạt động. Sau đó, đánh giá viên xác nhận các phát hiện là đáp ứng yêu cầu (phù hợp) hoặc không (không phù hợp).

Lưu ý: Trong một vài trường hợp có thể điều chỉnh để đánh giá từ xa. Cho dù là từ xa hay tại chỗ, quy trình đánh giá kỹ thuật ISO 17025 phải có sự tương tác để cho phép đánh giá viên tham gia với bên được đánh giá. Điều này nhằm phát triển sự hiểu biết về các vấn đề kỹ thuật quan trọng đang hiện có. Các kỹ thuật cần được chọn và kết hợp dựa trên phạm vị, mục tiêu đánh giá và các hoạt động nghiệp vụ có sẵn để đánh giá.

Sử dụng danh sách kiểm tra để thực hiện đánh giá kỹ thuật

Bất kể loại hình đánh giá nào. Đánh giá viên sẽ sử dụng danh sách kiểm tra thích hợp và thực hiện theo các bước sau:

 1. Tìm kiếm bằng chứng khách quan chống lại các tiêu chí kiểm toán.
 2. Tài liệu quan sát. Ghi lại các phát hiện đánh giá, tài liệu và hồ sơ được cung cấp trong quá trình đánh giá, bao gồm cả phiên bản.
 3. Chứng minh xác nhận các phát hiện là tuân thủ hay không tuân thủ
 4. Thảo luận về các phát hiện không tuân thủ với bên được đánh giá. Và nêu ra sự không phù hợp (NC) bằng cách sử dụng quy trình đã được đồng ý, trong báo cáo đánh giá hoặc trên biểu mẫu NC.

Lưu ý rằng nên sử dụng danh sách kiểm tra của cơ quan công nhận. Để có được lợi ích từ sự quen thuộc. Ngoài ra, đánh giá viên có thể sử dụng danh sách kiểm tra của phòng thí nghiệm nội bộ, dựa trên danh sách kiểm tra của tổ chức công nhận.

Danh sách kiểm tra đánh giá kỹ thuật ISO 17025

Các tiêu chí đánh giá sau sẽ được đưa vào danh sách kiểm tra đánh giá kỹ thuật:

 • Hồ sơ đào tạo nhân sự, năng lực và ủy quyền (của nhân chứng hoặc người vận hành được xác định) (khoản 6.2)
 • Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường – tính phù hợp và ghi chép (điều 6.3)
 • Lấy mẫu và xử lý các hạng mục thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn (điều 7.3 và 7.4)
 • Khả năng thực hiện của các phương pháp đã chọn (dữ liệu xác nhận) và đánh giá độ không đảm bảo đo, chỉ ra phương pháp thích hợp cho mục đích sử dụng kết quả đo (điều 7.2 và 7.6)
 • Truy xuất nguồn gốc đo lường của các kết quả đo – chứng chỉ và điều kiện bảo quản của các chất chuẩn được sử dụng; bảo trì, hiệu chuẩn và kiểm tra trung gian thiết bị (điều 6.4 và 6.5)
 • Thủ tục kiểm soát nội bộ và khả năng chấp nhận kết quả kiểm soát chất lượng (điều 7.7)
 • Hồ sơ kỹ thuật – đánh giá viên ghi lại dữ liệu và tính toán nào đã được kiểm tra (điều 7.5 và 7.11)
 • Báo cáo kết quả (điều 7.8).

Thời gian dành cho đánh giá kỹ thuật ISO 17025

Trung bình để đánh giá sẽ dành một nửa đến 1 ngày theo đánh giá chứng nhận theo chiều dọc và chứng kiến. Còn lại tối đa hai ngày cho kỹ thuật đánh giá chiều ngang để bao gồm đủ tất cả các điều khoản kỹ thuật. Tùy thuộc vào rủi ro, quy mô của phòng thí nghiệm, phạm vi của các thử nghiệm được công nhận. Ít nhất một cuộc đánh giá toàn diện phải được đưa vào mỗi chương trình và lên lịch trong 12 tháng..

Nguồn: https://chungnhanquocte.com/

0934 517 576