thiết kế phòng thí nghiêm môi trường

Thiết kế phòng thí nghiệm môi trường


Thiết kế phòng thí nghiệm môi trường

Phòng Thí nghiệm Môi trường Laboratory: Environmental Laboratory Thực hiện các chương trình Quan trắc, Giám sát, Đo đạc và Phân tích mẫu chất lượng môi trường Đất, Nước và Không khí. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó, PTN Chất lượng Môi trường còn

0936 056 005