thiết kế phòng lab nghiên cứu Enzyme

Thiết kế nội thất phòng lab nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học


Thiết kế nội thất phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học

Phòng lab nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ sinh học cho Chăn nuôi (gia súc, gia cầm); Thủy sản; Xử lý Môi trường, Nước; Thủy phân tăng giá trị các hợp chất hữu cơ ứng dụng trong thực phẩm và nông nghiệp, trên nền tảng Công nghệ Xanh và Sạch. Xem

0936 056 005